Juli-Aug-Sep 2017

24.09.2017 آماده هستی؟

17.09.2017 دو مغازه، دو کالا

10.09.2017 اتصال در عهد

03.09.2017 ده یک

27.08.2017 ؟

https://www.youtube.com/watch?v=

20.08.2017 در من بمانید و من در شما

13.08.2017 در امور پدر خود هستم

06.08.2017 از لودبار تا اورشلیم

30.07.2017 اطاعت

23.07.2017 خواندگی

16.07.2017 فیض و راستی

09.07.2017 پدر هدیه دهنده

02.07.2017 شفای روح القدس