Apr-Mai-Jun 2017

25.06.2017 وقتی عیسی زنده به میان می آید

18.06.2017 من در مسیح هستم

11.06.2017 شما من را استاد و سرور خود می نامید

04.06.2017 نهر روح القدس تنها از طریق صلیب جاری خواهد شد

28.05.2017 کیست مرکز قلب تو

21.05.2017 ما نان زنده در دستان خداوند هستیم

14.05.2017 تجلیل و بزرگداشت مقام زن

07.05.2017 عیسی تو را باور دارد

30.04.2017 زندگی زیر فیض خدا

23.04.2017 خیر است

16.04.2017 قیام عیسی مسیح

09.04.2017 موعظه

02.04.2017 موعظه

02.04.2017 جلوی صلیب