25.12.2016 یادواره تولد یک خدای قهرمان

18.12.2016 عصای کیست در دست تو؟

11.12.2016 پایان تو از شروع بهتر خواهد بود

04.12.2016 پایان تو از شروع بهتر خواهد بود

20.11.2016 سرور سلامتی

13.11.2016شناخت خدا

06.11.2016قدرت ایمان

30.10.2016خوشا بحال رحیمان

خوشابحال تشنگان و گرسنگان عدالت 23.10.2016

16.10.2016روغن شادی

09.10.2016خوشا بحال حلیمان

02.10.2016 روح القدس