پنج قربانی مسیح در میزعشای ربانی

\”پنج قربانی مسیح در میزعشای ربانی\”.