وعده های خدا پیروزی توست

“وعده های خدا پیروزی توست”.