همه چیز برای خیریت درکار است !

\”همه چیز برای خیریت درکار است !\”.