همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت

\”همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت\”.