مَثَل مروارید نفیس و تور ماهیگیری

“مَثَل مروارید نفیس و تور ماهیگیری”.