محیط و شرایط اطرافت را بپذیر

\”محیط و شرایط اطرافت را بپذیر\”.