اگر خدا ما را دوست دارد، پس چرا انقدر درد و رنج می کشیم

“اگر خدا ما را دوست دارد، پس چرا انقدر درد و رنج می کشیم”.