اول پطرس باب ۳ آیات ۱۳ تا ۲۲

“اول پطرس باب ۳ آیات ۱۳ تا ۲۲”.

Schreibe einen Kommentar