خداوند دروازه ها را دوست دارد

“خداوند دروازه ها را دوست دارد”.