جایگاه_کلام_خدا_در_زندگی_تو_کجاست؟

“جایگاه_کلام_خدا_در_زندگی_تو_کجاست؟”.