صبر و انتظار برای خداوند (2)

“صبر و انتظار برای خداوند (2)”.