30.03.2017 تمام شد

23.03.2017 بیت عنیا

16.03.2017 روح یتیمی

09.03.2017 هفت تاکتیک نبرد روحانی

02.03.2017 مهار فكر و شفاى زبان 4

مهار فكر و شفاى زبان 3 23.02.2017

مهار فكر و شفاى زبان 2 16.02.2017

شناخت روح القدس 09.02.2017

مهار فکر شفای زبان 02.02.2017

شفای فکر 2 26.01.2017

شفای فکر 19.01.2017

وقتی چشمان دل ما باز شود 12.01.2017