خدمات کلیسا

خدمت الهیات

گروه الهیات کلیسای آلفا و امگا خواهر نسرین (سرگروه) خواهر ...
Weiterlesen …

خدمت امیدان(نوجوانان)

گروه امیدان (سنین 12 تا 21 سال) کلیسای آلفا و ...
Weiterlesen …

خدمت کانون شادی انگور

گروه کانون شادی انگور(سنین 6 تا 12 سال) کلیسای آلفا ...
Weiterlesen …

خدمت کانون شادی گندم

گروه کانون شادی گندم(سنین تا 6 سال) کلیسای آلفا و ...
Weiterlesen …