جلسات عبادتی


محل تشکیل جلسات عبادتی یکشنبه ها در کلیسای آنسکار

آدرس: Vogelweide 10, 22081 Hamburgجلسات برادران، جلسات خواهران و حق جویان


محل تشکیل جلسات برادران، جلسات خواهران و حق جویان در کلیسای سیتی لایت

آدرس: Mexikoring 15, 22297 Hamburg