خدمت کانون شادی انگور

گروه کانون شادی انگور(سنین 6 تا 12 سال) کلیسای آلفا و امگا خواهر فاطمه (سرگروه) برادر سپهر برادر پیمان خواهر رادیان خواهر بهار برادر حامد

Read More »

خدمت کانون شادی گندم

گروه کانون شادی گندم(سنین تا 6 سال) کلیسای آلفا و امگا خواهر فریده فخیمی (سرگروه)   خواهر سولماز خواهر آمنه خواهر شیرین خواهر سیما خواهر مهناز خواهر دریا خواهر اعظم

Read More »