خدمت کانون شادی گندم

گروه کانون شادی گندم(سنین تا 6 سال) کلیسای آلفا و امگا

خواهر فریده فخیمی (سرگروه)

 

خواهر سولماز

خواهر آمنه

خواهر شیرین

خواهر سیما

خواهر مهناز

خواهر دریا

خواهر اعظم