خدمت کانون شادی انگور

گروه کانون شادی انگور(سنین 6 تا 12 سال) کلیسای آلفا و امگا

خواهر فاطمه (سرگروه)

برادر سپهر

برادر پیمان

خواهر رادیان

خواهر بهار

برادر حامد