خدمت امیدان(نوجوانان)

گروه امیدان (سنین 12 تا 21 سال) کلیسای آلفا و امگا

خواهر ماهرخ (سرگروه)

برادر پوریا