خدمت الهیات

گروه الهیات کلیسای آلفا و امگا

خواهر نسرین (سرگروه)

خواهر کلاله

برادر آرش